بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران