بازدید معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت از مجتمع صنعتی اسفراین