رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل:

۴۰ درصد خودروهای کشور فرسوده است/ نوسازی نوگان خودرهای تجاری حداقل ۱۰ تا ۱۲ لیتر صرفه جویی مصرف سوخت ایجاد می‌کند