بازدید سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از غرفه ایدرو در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت