بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از دومین نمایشگاه بین المللی تقویت، تزئین خودرو و خدمات وابسته