بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از کارخانه ریسندگی و بافندگی بافت بلوچ ایرانشهر