نشست سالیانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شبکه یک – ساعت ۱۴:۰۰)