مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران