حضور رئیس هیات عامل ایدرو در در پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی خراسان رضوی