مراسم افتتاح و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار