ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع مدیریت و اقتصاد ورزش منتشر شد

ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع مدیریت و اقتصاد ورزش منتشر شد

ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع مدیریت و اقتصاد ورزش منتشر شد

قابل توجه مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور:
به منظور تحلیل و بررسی مبحث “مدیریت و اقتصاد ورزش” و با هدف ارائه مطالب متنوع و تصمیم ساز در زمینه ویژه نامه ماهنامه تدبیر منتشر شده است.
در این شماره می خوانید:
تحلیل پس رخدادی مدیریت ورزشی جام جهانی
سیاست ورزشی به جای ورزش سیاسی
ضرورت تغییر پارادایم دولت در مدیریت ورزش
ضعف بنیان های اندیشمندی در اقتصاد ورزش
ضربه جام جهانی فوتبال به اقتصاد جهان
با ارزش ترین برندهای اقتصاد ورزشی در سال ۲۰۱۷ و …