حضور ایدرو در نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک ایران