توافق مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و هیات اعزامی از مرکز تجارت بین الملل ICT به جمهوری اسلامی ایران

هیات مرکز تجارت بین الملل در بازدید از سازمان مدیریت صنعتی پیشنهاد همکاری در زمینه استفاده از بانک های اطلاعاتی این مرکز، طراحی راهبرد توسعه صادرات ایران و آموزش درباره ظرفیت سازی بنگاه های دانش بنیان و بازاریابی را ارایه کرد.

به گزارش ایدرو نیوز ، سی یو جیانگ سخنگوی هیات اعزامی مرکز تجارت بین الملل، گفت : فعالیت های مرکز تجارت بین الملل با فعالیت های سازمان مدیریت صنعتی تشابه زیادی دارد و در این زمینه می توانیم در زمینه طراحی راهبری توسعه صادرات ایران و استفاده از بانک های اطلاعاتی مرکز تجارت بین الملل، ارایه خدمات آموزشی برای ظرفیت سازی بنگاه های دانش بنیان در حوزه بازاریابی بین الملل و صادرات و همچنین تبادل اطلاعات همکاری کنیم.

پیشنهاد مرکز بین المللی برای همکاری با سازمان مدیریت صنعتی

ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، نیز با استقبال از پیشنهاد همکاری این هیات ابراز امیدواری کرد توسعه صادرات و حضور بین المللی در کنار فعالیت های توسعه ای نهادهای کشور محقق شود.

در این دیدار، هیات اعزامی مرکز تجارت بین الملل با فعالیت ها، محصولات و خدمات متنوع سازمان مدیریت صنعتی در زمینه مشاوره، آموزش و تحقیق و تعاملات بین المللی آن آشنا شدند.

هیات اعزامی مرکز تجارت بین الملل که با مساعدت سازمان توسعه تجارت ایران به تهران سفر کرده، با هدف همکاری در توسعه تجارت و صادرات جمهوری اسلامی ایران از برخی نهادهای دست اندرکار آموزش و توسعه مدیریت صادرات در جمهوری اسلامی ایران بازدید کرده است.

مرکز تجارت بین الملل یک نهاد چندجانبه است که از جانب سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل ماموریت دارد به توسعه تجارت و صادرات در کشورهای جهان کمک کند.