نشست صمیمی رئیس هیات عامل ایدرو با استادان پیشکسوت روزنامه نگاری