نشست مدیران صنعت خودرو با معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو