دیدار سفیر و نمایندگان خودروسازان سنگین برزیل با معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو