توضیحات رئیس هیات عامل ایدرو از جلسه وزیر صنعت با خودروسازان