همکاری های فناورانه میان ایدرو و سازمان  فناوری اطلاعات توسعه می یابد

دکتر منصور معظمی معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مهندس نصراله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تفاهم نامه همکاری مشترک  درحوزه فناوری اطلاعات امضاء کردند

به گزارش ایدرو نیوز این تفاهم نامه ،‌همکاری دوجانبه را بمنظور استفاده بهینه از توانمندی های حقوقی ،‌فنی ،‌تخصصی و اجرایی طرفین در مسیر استقرار دولت هوشمند و همراه و انجام طرح های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی و همچنین توسعه کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) درتعامل  با صنعت کشور و توسعه کاربری فناوری اطلاعات در صنایع کشور توسعه می بخشد

بنا به این خبر  این تفاهم نامه که از سوی دکتر منصور معظمی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ومهندس نصراله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری به امضاء‌ رسید ،‌ دو طرف در مورد انجام اقداماتی مشترک بمنظور اجرای محتوای تفاهمنامه که د ر۴ ماده تنظیم گردیده‌،‌تعهد نمودند.

براساس تفاهمنامه ،‌ سازمان گسترش در مواردی از جمله همکاری در اجرای برنامه استقرار دولت هوشمند و همراه و همچنین انتقال تجربیات  درایجاد نهادهای توسعه ای د ربخش صنعت و جلب مشارکت صنایع در توسعه کاربری فناوری اطلاعات ، ‌متعهد به انجام این اقدامات از طریق مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) می باشد و از طرفی  برخی ازتعهدات سازمان فناوری عبارتند از فراهم نمودن زمینه توانمند سازی خوشه های صنعتی دربکارگیری فناوری اطلاعات ،‌فعال کردن خوشه فناوری اطلاعات برای رشد بازارهای مرتبط و همکاری درایجاد و تعامل موثر و کارآمد بین اعضای زیست بوم کار آفرینی مبتنی بر فاوا و صنایع کشورمی باشد.

در این تفاهمنامه معاونت دولت الکترونیک از سوی سازمان فناوری ومرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) از سوی سازمان گسترش،  بعنوان بازوهای اجرایی این تفاهم نامه معرفی شدند.