حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست تخصصی دوازدهمین کنفرانس منابع انسانی

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در دومین روز از برگزاری دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در نشست تخصصی این کنفرانس شرکت کرد

به گزارش ایدرو نیوز در روز دوم دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، میز گرد “واکاوی چالش های مدیریت و پیشرفت کارراهه زنان در ایران” با حضور خانم شهین دخت ملاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

بنا به این گزارش خانم شهین دخت ملاوردی در این نشست اظهار داشت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در چارچوب سیاست های کلی نظام حرکت می کند و فقط ممکن است رویکردها و روش های آن متناسب با شرایط کشور، تغیر می کند.

حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست تخصصی دوازدهمین کنفرانس منابع انسانی

حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست تخصصی دوازدهمین کنفرانس منابع انسانی

وی ضمن تشریح چالش های مربوط به زنان صاحب منصب افزود: بسیاری از چالش ها مربوط به کل جامعه است و بسیاری از رفتارهای ناسازگار با پیشرفت زنان، مربوط به مردان نیست.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان یک تجربه کاری تاکید کرد: در جامعه فرض بر این است که برخی از شغل ها مردانه است و زنان نباید عهده دار آن شوند در حالی که ۲۱ سال پیش در چهارمین کنفرانس بین المللی پکن درباره زنان، موانع حضور زنان در مناصب قدرت و تصمیم گیری ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مشخص شد از مناصب زنان و مردان در جامعه کلیشه سازی می شود و بسیاری از زنان شاغل، در مناصب قدرت و تصمیم گیری قرار نمی گیرند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین از نمایشگاه حرفه ای دستاوردهای منابع انسانی سازمان ها بازدید کرد.
دومین روز کنفرانس توسعه منابع انسانی با برگزاری کارگاه های تخصصی و نمایشگاه حرفه ای منابع انسانی از دستاورد سازمان ها در این حوزه، همچنان ادامه دارد