ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع حمایت از کالای ایرانی منتشر شد

به منظور فرهنگ سازی “باید های حمایت از کالای ایرانی از دیدگاه صاحب نظران” و با هدف ارائه مطالب متنوع و تصمیم ساز در زمینه چگونگی و الزامات حمایت از شعار سال، ویژه نامه ماهنامه تدبیر منتشر شده است.

به گزارش ایدرونیوز ، در این شماره می خوانید:

ویژه نامه ماهنامه تدبیر

• جایگاه Mede in Iran در شاخص ساخت کشورها
• حمایت از کالای ایرانی با رویکرد ارتقای بهره وری
• رویکرد کار آفرینانه به حمایت از تولید داخلی
• روش های موثر حمایت از صنعت پوشاک
• SMEها و کالای ایرانی
• پرکاربردترین ابزارها و شیوه های مدیریت «۲۰۱۸»
• معرفی پدیده های بالندگی و تباهندگی
• ۱۳ نشانه انقلاب صنعتی چهارم​