همایش روز ملی صنعت و معدن با حضور معاون اول ریاست جمهوری