حضور ایدرو در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی