ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع حمایت از کالای ایرانی منتشر شد

به منظور فرهنگ سازی “سال حمایت از کالای ایرانی” و با هدف ارائه مطالب متنوع و تصمیم ساز در زمینه چگونگی و الزامات حمایت از شعار سال، ویژه نامه ماهنامه تدبیر منتشر شده است.

قابل توجه مدیران، برنامه ریزان، سیاستگذاران و صنعتگران کشور:
به منظور فرهنگ سازی “سال حمایت از کالای ایرانی” و با هدف ارائه مطالب متنوع و تصمیم ساز در زمینه چگونگی و الزامات حمایت از شعار سال، ویژه نامه ماهنامه تدبیر منتشر شده است.

ویژه نامه ماهنامه تدبیر با موضوع حمایت از کالای ایرانی

در این شماره می خوانید:
چگونگی و الزامات حمایت از کالای ایرانی
بازگشت اعتماد مردمی به کالای ایرانی
رفرم رفتاری برای حمایت از کالای ایرانی
چهار پایه حمایت از کالای ایرانی
موانع عینی و ذهنی پیش پای کالای ایرانی
سلام اقتصاد به کالای ایرانی
نقش نظام بانکی در حمایت از کالای ایرانی و …