نشست کاری وزیر صنعت ، معدن و تجارت با مدیران ایدرو