بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از موسسه فرهنگی – مطبوعاتی صمت