مراسم روز درختکاری در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران