گزارش خبر ساعت ۱۴ شبکه یک از پانزدهمین همایش ملی تعالی