آئین امضای اسناد تاسیس شرکت مشترک بین ایدرو و جهاد دانشگاهی