انسان توسعه یافته، جهان توسعه یافته

دکتر محمدعلی محمدی *

انسان توسعه یافته، جهان توسعه یافته

ایدرو نیوز – روند تحولات جهانی به گونه ای پیش رفته است که واژه نیروی کار” به مرور به واژه “منابع انسانی” تبدیل شده و امروزه واژه سرمایه انسانی” به عنوان نگاهی نو به انسان در سیستم، هژمونی دوران نوین شده است و صاحب نظران، اندیشمندان، مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت منابع انسانی، همگی در برخورد با مسائل انسانی، در چارچوب و پارادایم سرمایه انسانی”  به بررسی و تجزیه و تحلیل می پردازند.

چالش های امروز در حوزه مدیریت منابع یا سرمایه انسانی بسیارند، لیکن برخی از موارد آن به شرح زیر قابل تأمل و توجه اساسی هستند:

 • گذر از سرمایه فیزیکی و مادی به سرمایه دانش و انسانی
 • پذیرش جهانی واقعیت “انسان عامل کلیدی موفقیت”
 • روند رو به رشد جمعیت در دنیا
 • پایان یافتن کارآمدی و اثربخشی نظام های قبلی مدیریت منابع انسانی
 • کمرنگ شدن اصول و ارز شهای اخلاقی
 • همراستایی اهداف و نیازهای کارکنان با سازمان ها
 • توجه اساسی به مقوله رهبری به جای مدیریت
 • بها دادن به بهره وری و عملکرد افراد به جای نقش کنترل و کنترل گری
 • مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری و حل مسائل به جای زورگویی و تحکم گرایی
 • توجه جدی به خود-مسئولیتی و خود-انگیزشی افراد به جای توجه به پاداشهای بیرونی و مادی
 • اهمیت روزافزون سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و سرمایه عاطفی در کنار سرمایه فیزیکی

هریک از چالش های فوق می تواند بنیاد مرحله ای نو در سیر تکاملی مدیریت منابع انسانی باشد یا بالعکس، موجبات بروز مسائل و مشکلات جدید باشد و این امر تابع مدلهای ذهنی و رویکردهای جامعه و مدیران آن در برخورد با مسائل در سطوح مختلف سازمان است که تهدیدها به فرصت ها مبدل شوند، اما بی تردید نیازمند مجموعه راه حل ها و طر ح ها و برنامه های مؤثر و خلاقانه در مواجهه با چالش ها، از جمله چالش های فوق الذکر و تغییر و تحولات احتمالی است؛ به گونه ای که نهایت بهره برداری صورت پذیرد و آمادگی کافی برای مواجه شدن با وقایع احتمالی ایجاد شود و این شاید به نوعی تسخیر آینده است. هدف مهم در علم مدیریت در عمل، درک و فهم و شناسایی و پیش بینی چالش ها و مسائل فراروی سازمان و بهبود بهره وری و عملکرد آن است.

لذا هرچه باور و تلقی از انسان و نقش او در سازمان تکامل پیدا کند، اهمیت دانش، مهارت، خلاقیت و عملکرد ذهنی او افزایش می یابد و به قول صاحب نظران امروزی، به دو گروه یقه آبی ها و یقه سفیدها، در سازمان ها یقه طلایی ها هم افزوده شده اند که نقش دانشگری را در سازمان ایفا می کنند.

دنیای پیشرفته و توسعه یافته امروز، دنیای مبتنی بر اقتصاد دانش است و نقش های کلیدی در این دنیا، بر عهده دانشگران است. تعریف قدرت، توان حافظه ها نیست بلکه توان خلق و آفرینش است تا انسان به درستی بر مسند اشرف مخلوقات بنشیند.

امروز، تاریخ جامعه را انسان های توسعه یافته از ابعاد اخلاقی واعتقادی، نگرشی، انگیزشی و دانشی و مهارتی می سازند و همین ها هستند که بر موج چالش ها سوار می شوند، از چالش های بزرگ فرصت های بزرگ برای سازمان و جامعه خویش می سازند و با تعالی جویی و اثرگذاری بر زندگی انسانها، سازمانها و جامعه، تاریخ ساز می شوند.

کنفرانس توسعه منابع انسانی محفلی برای ارتقای سطح خودباوری، خودانگیزگی و خودسازی است تا از یکدیگر و با همدیگر بیاموزیم و خالصانه در صحنه گفتگو به داد و ستد اندیشه و تجربه بپردازیم.

* مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی