گفتگو با معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو خبر ۲۱ شبکه اول سیما