بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از نمایشگاه جانبی پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو