راهبردهایی برای حرفه ای های منابع انسانی

احمد بذلی *

راهبردهایی برای حرفه ای های منابع انسانی

ایدرونیوز – پیشرفت حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فناوری، محیطی رقابتی، پویا، مبهم، بی ثبات و به شدت متغیر را ایجاد کرده که توان برنامه ریزی در شرایط مطمئن و پایدار را از بسیاری از سازمان ها سلب و آنها را در راه تحقق هدف هایشان با چالش های فراوانی مواجه کرده است.

بدیهی است عدم اقدام به موقع و واکنش مناسب به این تحولات، موجبات انحطاط و کاهش طول عمر بسیاری از سازمان ها را فراهم کرده است.

در چنین شرایطی، به نظر می رسد یکی از اساسی ترین و مهمترین چالش های پیش روی سازمانها، افزایش نیاز به مدیران توانمند و حرفه ای در حوزه مدیریت منابع انسانی می باشد.

البته از سویی دیگر، نقش ها و وظایف متولیان منابع انسانی نیز در طی چند دهه گذشته متناسب با تغییرات به وقوع پیوسته در حوزه های مختلف، به ویژه حوزه کسب وکار، به تدریج متحول شده و مفاهیمی همچون کنترل کارکرد، طبقه بندی مشاغل، تعیین حقوق و … کمرنگ شده و به جای آن، مفاهیم و نقش های جدیدی همچون مدیریت انتظارات کارکنان، مدیریت ارتباطات داخل سازمان، عامل تغییر، شریک کسب وکار، شریک استراتژیک، مشاور مدیران اجرایی و راهبر فرهنگ سازمان در کانون توجه قرار گرفته است. آنچه مسلم است این است که تغییرات به وقوع پیوسته در نگرش ها، نقش ها، شایستگی ها و ابزارهای منابع انسانی در کشور ما متأسفانه هماهنگ با تغییرات ایجاد شده در محیط کسب و کار نبوده است، از این رو، عدم توانایی در پاسخگویی به موقع و مناسب به چالش های نوظهور حوزه منابع انسانی مشکلات عدیده ای را برای سازما ن ها و بنگاه ها ایجاد کرده است.
بنابراین، توجه و تمرکز بر حوزه مدیریت منابع انسانی در سال های پیش رو اهمیت بسیاری داشته و دستیابی به اهداف استراتژیک کشور، به ویژه رشد اقتصادی ۸ درصدی و همچنین ادامه حیات بنگاه های اقتصادی در چنین شرایطی، مستلزم عزم جدی و تلاش کلیه ذ ینفعان این حوزه، اعم از دولت، صاحبان سرمایه، مدیران ارشد، مدیران و متخصصان این حوزه می باشد.
بر این اساس، برنامه ریزی و اقدامات جامعی درسال های آتی می بایست در دستور کار ذینفعان قرار گیرد که به برخی از مهمترین آ نها در ذیل اشاره می شود:
الگوی توسعه، حرفه ای گرایی و شبکه سازی، توسعه و توانمندسازی، ارتقای نقش مدیران صف به عنوان متولیان مستقیم منابع انسانی.
در این صورت است که ما خواهیم توانست شاخص های حوزه منابع انسانی مانند عملکرد، مدیریت دانش، نوآوری، مشارکت و … را به عوامل کلیدی موفقیت سازمان مانند سود، فروش و …گره بزنیم.

* رئیس شواری راهبردی کنفرانس توسعه منابع انسانی