امضای قرارداد تاسیس شرکت سرمایه گذاری در طرح تولید اتیلن اکساید با مشارکت ایدرو