دبیر همایش جایزه ملی مدیریت انرژی :

شاخص انرژی کشور حداقل باید به یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم برسد

متاسفانه مصرف انرژی در ایران دوبرابر متوسط جهانی است و شاخص انرژی کشور باید حداقل به یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم برسد.

شاخص انرژی کشور حداقل باید به یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم برسد

دبیر همایش جایزه ملی مدیریت انرژی در همایش تقدیر از برگزیدگان سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی با اشاره به اینکه مدیریت انرژی در کشور نیازمند فرهنگ سازی و ترویج الگوی مصرف است گفت : متاسفانه مصرف انرژی در ایران دوبرابر متوسط جهانی است و شاخص انرژی کشور باید حداقل به یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم برسد.
به گزارش ایدرونیوز ، مهندس پریچهر قزلباش با اشاره به ابزارهای سیاستگذاری بهبود انرژی که شامل ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی است گفت : ابزارهای قیمتی شامل وام ، تسهیلات و در بخش های دیگر اعمال جریمه و افزایش قیمت های حامل های انرژی برای مصرف کنندگانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند.
وی افزود : ابزارهای غیرقابل قیمتی شامل آموزش ، فرهنگ سازی و ترویج ، تدوین استانداردهای اجباری بازدهی انرژی ، و برگزاری همایش می شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه متاسفانه هنوز اهرم های تشویقی اجرا نشده است گفت : در سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی از میان متقاضیان ۳۵ شرکت به مرحله نهایی رسیدند.
دبیر همایش جایزه ملی مدیریت انرژی تصریح کرد : این شرکتها با یک اقدام اصلاحی ۱۲درصد یعنی ۱۹۰ میلیارد تومان ذخیره انرژی داشته اند .