بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از طرح های صنعتی استان مازندران