مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در همایش رونمایی از پرتال مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران:

توجه بنگاه ها به مسئولیت اجتماعی آثار اقتصادی مثبت درپی دارد

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی، تحقق بلوغ اقتصادی بنگاه ها را با بلوغ مسئولیت اجتماعی امکان پذیر دانست وافزود: افرادی که دارای مسئولیت اجتماعی بالایی هستند به تمامی ابعاد زندگی و آثار عملکردها اهمیت می دهند.

به گزارش ایدرونیوز، دکتر محمدعلی محمدی در مراسم رونمایی از پورتال جامع مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران، با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی با قانون و زور تحقق پیدا نمی کند، اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی با بلوغ و آگاهی انسان ها و درک صحیح از زندگی شکل می گیرد‌.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در همایش رونمایی از پرتال مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در همایش رونمایی از پرتال مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی، تحقق بلوغ اقتصادی بنگاه ها را با بلوغ مسئولیت اجتماعی امکان پذیر دانست وافزود: افرادی که دارای مسئولیت اجتماعی بالایی هستند به تمامی ابعاد زندگی و آثار عملکردها اهمیت می دهند.
بنا به اظهار دکتر محمدی، توجه به مسئولیت اجتماعی؛ اقبال اجتماعی را به همراه خواهد داشت زیرا بنگاه هایی که به مسئولیت اجتماعی توجه دارند در ابتدا به بعد اقتصادی آن توجهی ندارند اما این امر در بلند مدت برای آنها آثار اقتصادی مثبتی را به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، در ادامه، مسئولیت اجتماعی را به معنای توجه به اخلاق؛ مدیریت اقتصادی، اجتماعی؛ و رعایت محیط زیست توسط بنگاه ها برای دستیابی به توسعه پایدار تعریف کرد.
وی با بیان اینکه معمولا هر کسب و کاری ایجاد شود جامعه از آثار زیست محیطی آن نگران می شود، تاکید کرد: بنگاه ها باید با مسئولیت اجتماعی این دغدغه را رفع کنند و وظایف خود در رعایت مسئولیت اجتماعی را بپذیرند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم برگزاری چنین همایش هایی کمکی برای بلوغ بیشترجامعه و بنیان یک حرکت صحیح منطقی و توام با اخلاق باشد و روزی شاهد جامعه ای بدون مساله کودکان کار و افراد بی خانمان باشیم .