امضای تفاهم نامه همکاری سازمان مدیریت صنعتی با شهرداری تهران

تفاهم نامه همکاری در حوزه مسئولیت اجتماعی بین سازمان مدیریت صنعتی و سازمان خدمات اجتماعی شهردای تهران ۲۰ شهریورماه در محل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران منعقد شد.

به گزارش ایدرونیوز ، موضوع این تفاهم نامه، همکاری و هم افزایی توانمندی ها در حوزه ارزیابی گزارش های مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران براساس لایحه ” نظام نامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و بنگاه ها اقتصادی شهر تهران” و سایر موضوعات مرتبط است.

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان مدیریت صنعتی با شهرداری تهران

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان مدیریت صنعتی با شهرداری تهران

در این تفاهم نامه بر مسئولیت اجتماعی، بعنوان تعهد پیوسته یک سازمان یا بنگاه اقتصادی برای رفتار اخلاق مدار و سهیم شدن در توسعه پایدار از طریق مدیریت پیامدهای اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی تاکید شده است.
همچنین در تفاهم نامه مذکور، بر مسئولیت اجتماعی بعنوان مجموعه وظایف و تعهداتی که یک سازمان یا بنگاه اقتصادی در جهت حفظ و کمک به جامعه انجام می دهد، تاکید شده است.
بنا به این گزارش، دکتر محمدعلی محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و مهندس رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، این تفاهم نامه را امضا و مبادله کردند.