انتشار کتاب قانون تاسیس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظم کنونی

کتاب قانون تاسیس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظم کنونی منتشر شد.

به گزارش ایدرو نیوز ، کتاب ” قانون تاسیس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظم کنونی ” به عنوان نخستین اثری که با تعمق در قانون تاسیس و اساسنامه یکی از شرکت های مادر تخصصی به دنبال تبیین آن در قالب نظم حقوقی کنونی است .

کتاب قانون تاسیس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظم کنونی

کتاب قانون تاسیس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظم کنونی

این کتاب در ۴۲۰ صفحه به قلم ساعد شهسوار و محمد کاظم مهتاب پور تالیف شده و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز دیباچه بر آن نگاشته است .

به اعتقاد نویسندگان ، این کتاب افزون بر هموار نمودن مسیر فعالیت سازمان ، می تواند راهگشای بررسی اصلاحات ضروری به منظور تقویت و رفع سرمایه گذاری سازمان باشد.

این کتاب توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی به چاپ رسید.