آیین تکریم از خدمات مهندس نعمت زاده و معارفه دکتر محمد شریعتمداری با حضور دکتر جهانگیری