بازدید معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو از شرکت لوکوموتیو سازی دالیان