نشست مشترک رئیس هیئت عامل ایدرو با رئیس دانشگاه شهید بهشتی