حضور رئیس هیات عامل ایدرو در برنامه صف اول شبکه خبر – ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲