بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از شرکت لوله گستر اسفراین