بازدید رئیس هیئت عامل ایدرو از مجتمع صنعتی اسفراین