در سازمان مدیریت صنعتی رخ داد:

افتتاح دوره آموزش و توسعه ۵۰۰ مدیر تراز جهانی

دوره آموزش و توسعه ۵۰۰ مدیر تراز جهانی ۲۳ دی ماه در ساختمان مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی، افتتاح شد.

به گزارش ایدرونیوز ، هدف از برگزاری این دوره، پرورش مدیرانی است که بتوانند در کسب و کارهای بین المللی رقابت کنند و در این سطح برنده باشند.
بنا به این گزارش، فرایند شروع این پروژه که تقاضای آن از سوی “ایدرو” براساس بند ۸ اساسنامه آن به سازمان مدیریت صنعتی ارجاع شد، با تعیین شایستگی ها اتفاق افتاد.

افتتاح دوره آموزش و توسعه 500 مدیر تراز جهانی

افتتاح دوره آموزش و توسعه ۵۰۰ مدیر تراز جهانی

این دوره در مرحله اول با ۱۰۰ نفر از مدیرانی که حداقل دارای ۵ سال سابقه مدیریتی و ۱۳ شایستگی تعیین شده برای دوره باشند، برگزار می شود.
طی مطالعات انجام شده توسط سازمان مدیریت صنعتی درخصوص تعیین شایستگی‌های مدیران در فضای جهانی، ۱۱۰ مدل شایستگی بررسی شده و فهرستی مشتمل بر ۷۷۵ شایستگی مشترک از مجموع مدل‌ها استخراج و در ۲۵ شایستگی دسته‌بندی شد و درنهایت براساس نظر خبرگان تعداد ۱۳ شایستگی از اولویت بالاتری به منظور تدوین دوره لحاظ شد.
انتخاب فراگیران با آزمون و مصاحبه، صورت گرفته است و الزام تسلط به زبان انگلیسی از شرایط شرکت کنندگان در دوره است.
شریک سازمان، یکی از ممتازترین مراکز آموزش و توسعه مدیران در جهان است و به پذیرفته شدگان، از طرف سازمان و این مرکز، مدرک اعطا می شود.