امضا تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنایع و معادن ایران و پژوهشکده میکروالکترونیک ایران