بازارگان؛ از قطر جلو زدیم

بعد از پنج سال توقف، پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی افتتاح شد. این پروژه به دلیل قرار گرفتن مخزن آن در کنار خط مرزی با قطر متوقف شده بود.