گفتگوی رئیس هیات عامل ایدرو با برنامه تلویزیونی صف اول