گزارش تصویری

سمینار آشنایی با آخرین دستاوردهای طراحی و مهندسی ساخت کشتی