بازدید معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو از واحدهای صنعتی استان مرکزی